امشبم مثل هرشب یه نامه برات مینویسم مینویسم

 

 


مینویسم میخوام خون بشه چشم خیسم

 

 

 


امشبم پُر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم

 

 

 

 


مینویسم مینویسم میخوام باورت شه دیوونم عزیزم

 کجایی بیا خیلی تنهام

 


کجایی که تاریکه دنیام

 

 

 

 


برات مینویسم یه نامه

 

 

 

 

 


کجایی که غم تو چشامه

 

 

 

 

 کجایی که من بی قرارم

 

 


کجایی که طاقت ندارم

 


کجایی بیا بسه دوری

 

 

 

 

 


چجوری تونستی چجوری

 

 

 

---

امشبم مثل هرشب یه نامه برات مینویسم مینویسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مینویسم میخوام خون بشه چشم خیسم

 

 


امشبم پُر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم

 

 


مینویسم مینویسم میخوام باورت شه دیوونم عزیزم

 

کجایی بیا خیلی تنهام

 

 

 


کجایی که تاریکه دنیام

 

 

 

 


برات مینویسم یه نامه

 

 

 

 

 


کجایی که غم تو چشامه

 

 

 

 

کجایی که من بی قرارم

 

 


کجایی که طاقت ندارم

 

 

 

 

 


کجایی بیا بسه دوری

 

 

 


چجوری تونستی چجوری