بـــه خـــاطــر روی زیـبـای تـــو بــود ،

 کـه نـگاهــم بــه روی هـیـچـکس خـیـــره نـمــانــد . . .

 

 

 

 بــه خــاطــر دســتـان پــر مـهـــر و گــرم تــو بــود ،کـه دســت هـیـچـکـس را در هــم نـفـشــردم . . .

 

 

 

 

 

 بـه خــاطــر حــرف هــای عــاشـقـانـه تــو بــود ،

 

 کـه حــرف هـای هـیـچـکس را بــاور نــداشـتـم . . .

 

 

 

 

 

 

 

 بـه خــاطــر دل پــاک تــو بــود ،

 

 کـه پــاکـی بــاران را درک نکــردم . . .

 

 بـه خــاطــر عـشــق بـی ریــای تــو بـود ،کـه عـشـق هـیـچـکـس را بـی ریــا نـدانـسـتـم . . .

 

 

 


بـه خــاطــر صــدای دلـنـشـیـن تــو بــود ،

کـه حـتی صــدای هــزار نـی روی دلــم نـنـشـسـت . . .

 

 و بــه خــاطــر خــود تــو بــود . . . فـقـط بـه خــاطــر تــو !