صدای گام های تو ضربان زندگی من است با من راه بیا هنوز تشنه ی زنده بودنم