هیــــــس. . .

 

 

 

 


اگه ماله منــی. . .

 

 

 

 


اجازتم دست منه. . .

 

 

 

 


همه چیزتم مال منه. . .

 

 

 

 


پس چروک پیشونیتم مال منه. . .

 

 

 

 


تنها جایی که بت اجازه میدم ناراحت شی. . .

 

 

 

 


زیر تابوت منه. . .