تو نباشی من از آینده ی خود پیـرترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از خرِ زخمیِ ابلیس زمین گیرترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو نباشی من از اعماقِ غرورم دورم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر بی رحم ترین زاویه ی ساطورم...