صدای گام های تو ضربان زندگی من است با من راه بیا هنوز تشنه ی زنده بودنم

هیــــــس. . .

هیــــــس. . .

 

 

 

 


اگه ماله منــی. . .

 

 

 

 


اجازتم دست منه. . .

 

 

 

 


همه چیزتم مال منه. . .

 

 

 

 


پس چروک پیشونیتم مال منه. . .

 

 

 

 


تنها جایی که بت اجازه میدم ناراحت شی. . .

 

 

 

 


زیر تابوت منه. . .

 

 

 

 

 

 

موافقین ۱ مخالفین ۰
Mostafa

ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ


              

ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

 

 

 


ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮑﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ

 

 

 

 


ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪ

 

 

 

 


ﻭ ﺗﻮ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺟﺎﻧﻢ؟

 

 

 

 ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ

 

 

 

 


ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﻣﺖ ﻣﯿﺸﻮﯼ

 

 

 

 


ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺑﻔﻬﻤﯽ

 

 

 

 


ﺍﺳﻤﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ، ﺣﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩﺕ

 

 

 

 


ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ

 

 

 

 


ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ﻭ ﺍﻭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ

 

 

 

 

 !

ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻣﺪﺍﻡ

 

 

 

 


ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ

 

 

 

 


ﻭ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﯽ،

 

 

 

 


ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺱ ﭘﺮﺗﯽ

 

 

 

 


ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ

 

 

 

 


ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ

 

 

 

 


ﻭ ﺗﻮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ

 

 

 

 


ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ

 

 

 

 

 !

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ

 

 

 

 


ﺟﺎﻧﻢ، ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻋﺸﻘﻢ، ﻧﻔﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ

 

 

 

 

 !
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺣﺲ

 

 

 

 

 


ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺎﻡ

 

 

 

 

 


ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ

 

 

 

 

 ﻣﯿﻢ" ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ... ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ

 

 

 

 


ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ

 

 

 

 


ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ

 

 

 

 


ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ

 

 

 

 

 ..

 

موافقین ۱ مخالفین ۰
Mostafa

بماند که بی بهانه رفتی و ...بماند که بی بهانه رفتی و

 

 

 
هیچ سخاوتی در کار نبود

 

 


بماند که بی اعتنا به حقوق بشر

 

 


مرا در بند چشمانت کرده ای

 

 


بماند که بعد از تو،

 

 


حتی قناری ها هم بهانه گیر شده اند

 

 


و شمعدانی

 

 


لب به آب نمی زند

 

 


اصلا بماند

 

 


که با رفتنت

 

 


ستاره ها بی ماه مانده اند

 

 

...

اینها همه بمانند

 

 


میشود ببوسمت؟همین الان؟ همین جا؟

 

موافقین ۱ مخالفین ۰
Mostafa